۲۰ دی ۱۳۹۴ - ۴۲ : ۰۹
۱۹ دی ۱۳۹۴ - ۲۷ : ۱۴
۱۹ دی ۱۳۹۴ - ۳۶ : ۱۰
۱۳ دی ۱۳۹۴ - ۰۴ : ۱۲
۱۳ دی ۱۳۹۴ - ۴۲ : ۰۹
۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۲۴ : ۰۹
۰۵ دی ۱۳۹۴ - ۴۲ : ۱۷
۰۵ دی ۱۳۹۴ - ۴۰ : ۱۷
۰۳ دی ۱۳۹۴ - ۱۴ : ۱۲
۰۳ دی ۱۳۹۴ - ۴۹ : ۰۹
۰۲ دی ۱۳۹۴ - ۰۱ : ۱۳
۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ۴۴ : ۰۹
قبلی۲بعدی