۱۳ تير ۱۳۹۴ - ۰۶ : ۱۰
۰۲ تير ۱۳۹۴ - ۰۰ : ۱۳
۲۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۳۷ : ۰۳
۲۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۲ : ۲۲
۲۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۹ : ۰۱
۱۸ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۴ : ۱۰
۰۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۳۴ : ۲۱
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۶ : ۱۰
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۶ : ۲۳
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۸ : ۱۳
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۶ : ۱۶
۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۵۰ : ۰۲
قبلی۲بعدی