آرشیو نظرسنجی
با توجه بهخروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها یه نظرشما واکنش ایران چگونه باشد؟
مذاکره دوباره با آمریکا و دادن امتیازات جدید به او
50%
خروج از برجام تا زمان رفع تحریم ها
50%
استمرار وضع موجود
0%
تعداد کل آراء : ۴

پربازدیدها