کد خبر: ۸۶۱۵۲
تاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۱
 
بیست‌وچهارمین شماره ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان منتشر شد

در بیست‌وچهارمین شماره ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان، موضوعات اصلی شامل«سرمایه‌گذاری خصوصی و شیوه سرمایه‌گذاران کارآمد» ، «گزارش روندهای مشتری در سطح اروپا»، «چکیده مقالات ویژه‌نامه مجله ریسک و بیمه ژنو در خصوص خطرات ناشی از تغییرات اقلیم و بیمه» مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 به گزارش آرانیوز به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، شـرکت‌های بیمـه زندگـی و صندوق‌هـای بازنشسـتگی بـه دلیـل ماهیـت کسـب و کار خـود، دارای تعهـدات پرداختـی بلندمـدت هســتند و بیــن بدهی‌هــا و دارایی‌هــای آن‌هــا از لحــاظ دوره زمانــی و بــازده، غالبــا عدم تطابـق وجود دارد که میـزان ایـن عدم تطابق‌هـا بایـد از نزدیـک رصـد، مدیریـت و کنتـرل شـود. ایـن نـوع مدیریـت ریسـک کـه بــرای شــرکت‌های بیمــه بــه ویــژه رشــته‌های زندگــی، بســیار حیاتــی اســت، مدیریــت بدهــی و دارایــی نــام دارد کــه همــان مدیریــت تخصیــص دارایــی بــا توجــه بــه جریـان نقـدی بدهی‌هـا اسـت. از طرفـی، دارایـی بایـد بـه روشـی ســودآور، ســرمایهگذاری شــود تــا موجب کسب ســود و بــازده مثبــت گـردد.
بر این اساس در بخش مطالب اصلی بیست‌وچهارمین شـماره ماهنامـه الکترونیکی تازه‌هـای بیمـه ایـران و جهـان، بـه مباحث علمـی و عملیاتـی پیرامون «سرمایه‌گذاری خصوصی و شیوه‌ سرمایه‌گذاران کارآمد» پرداختــه شده و «چکیده گزارش روندهای مشتری در سطح اروپا: خلاصه مدیریتی» و «ویژه‌‌نامه مجله ریسک و بیمه ژنو درخصوص خطرات ناشی از تغییرات اقلیم و بیمه: چکیده مقالات» نیز ارائه گردیده است.
مخاطبان این شماره، در بخش‌های شخصیت علمی برجسته و بخش یک معرفی تازه، به ترتیب با پرفسور «پرفسور شهرام امینی اسـتاد امور مالی دانشـکده دنیلـز در دانشـگاه دنـور آمریـکا» و «انجمن بین‌المللی قانون بیمه» آشنا خواهند شد. در بخش اخبار تازه نیز مطالبی در رابطه با «بیمه‌گر داده‌محور: آزادسازی داده‌های ارزشمند با سرعتی تصاعدی» ارائه شده است.

در بخش یک مفهوم تازه موضوع « اِسکِیل کردن کسب‌و‌کار» مورد توجه قرار گرفته و دو کتاب با عنوان « خط‌مشی بیمه‌ سایبری: بازاندیشی در خصوص ریسک در عصر باج‌افزارها، کلاه‌برداری رایانه‌ای، نقض داده‌ها و حملات سایبری» و «اقلیم، جامعه و بیمه عنصری: ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها» در بخش تازه‌های نشر معرفی گردیده است.
بخش بینش‌های تازه نیز به «پنج گام برای بهبود نوآوری در صنعت بیمه» ، «بازنگری مدیریت ریسک: راهبردهایی برای دنیای پیچیده ریسک‌ها» و «آیا بیمه تاخیر پرواز با پشتیبانی زنجیره بلوکی را خریداری خواهید کرد؟» اختصاص یافته است.
علاقه‌مندان برای مشاهده و دریافت بیست‌و‌دومین شماره ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان، می‌توانند به وب‌سایت پژوهشکده بیمه یا به نشانی https://tazeha.irc.ac.ir/fa-IR/tazeha.irc.ac/5491/Articles/view/17745/1583/  مراجعه نمایند.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها