تازه های خبری :
کد خبر: ۵۴۱۴۱
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۵
نشریه خط حزب الله در شماره دویست و بیست و چهارم، چند توصیه کلیدی و راهگشای رهبر انقلاب درباره همکاری و هماهنگی بین مجلس و دولت را بازخوانی کرده است.

به گزارش آرانیوز، یکی از مهمترین ارکان نظام اسلامی، که ریل گذاری مسیر حرکت کشور را بر عهده دارد، مجلس شورای اســلامی است. درباره «در رأس امــور بودن مجلــس» و جوانب مترتب بر ایــن گزاره بنیادی پی ریزی شــده توســط بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی، مطالب متعــددی قابل طرح اســت. نشــریه خط حــزب‌الله به مناســبت روزهای نخســتین شــروع به کار مجلس یازدهم، برخی از مطالبات رهبر انقلاب درباره ی همکاری و هماهنگی بین مجلس و دولت را بازخوانی کرده است.

۱. هــم با دولــت همــکاری کنیــد و هــم بــه وظایف نظارتی‌تان عمل کنید

اعتقاد بنـده این اسـت و همیشـه عقیـده ام در همـه ی دولت هـا ایـن بـوده کـه مجلس بایـد با  این همکاری به معنای دولت همکاری کند؛ اما گذشـت از حقـوق مجلـس نیسـت؛ بایسـتی حق‌تان را استیفاء کنید؛ تحقیق کنید، تفحص کنید، مؤاخـذه کنید کـه چرا نشـد، چرا کم شـد، چرا جـور دیگـر شـد. ۹۵/۳/۱۶

۲. دولت خود را به قانــون مصوب مجلس ملتزم بداند

قانـون - وقتـی کـه بـا سـاز و کار قانـون اساسـی پیـش رفـت - حتمیـت و جزمیـت پیـدا می کنـد... اگـر قانـون نقـص دارد، ضعـف دارد و غلـط اسـت، عـوض بشـود؛ امـا تـا مادامـی کـه قانـون، قانـون اسـت، حتمـا بایسـتی بـه آن عمـل بشـود و بـه آن اهمیـت داده بشـود. ۸۷/۶/۲

۳. بــا مجلــس ســاکت و گوش بــه فرمان مخالفم

بنـده طرفـدار مجلـس سـاکت و سـر بـه زیـر و سـربجنبان در مقابـل هـر حـرف نیسـتم. ِ معتقـدم مجلـس نبایسـتی رکود و سـکون داشـته باشـد و بایـد متحـرک و فعال و پرنشـاط باشـد. خود مـن هـم اول انقلاب و در دوره اول مجلـس نماینـدهمجلـس بـودم. مجلـس بـه نماینـده فعال که کار کنـد، فکـر و بحـث و اسـتدلال کنـد و به طـور منطقـی اثبـات و رد کنـد، احتیـاج دارد. امـام بارهـا بـه مـا می گفتنـد کـه مباحثه هـای طلبگـی بایـد سرمشـق شـما در مجلـس شـورای اسلامی باشـد. ۸۲/۹/۲۶

۴. فریاد و هیاهوی میان صحبت دیگران را کنار بگذارید

مجلـس جـای گفتگـوی حکیمانـه و خردمندانـه اسـت... اگـر چنانچه وقتی شـما داریـد حـرف می زنید، دیگـری مثلا شـروع کند بـه دسـت زدن یـا هیاهـو کـردن، بـرای این کـه صـدای شـما بـه گـوش آن مسـتمع نرسـد، ایـن کار، کار حکیمانـه اسـت؟ کار خردمندانه اسـت؟ این عـادت بایـد در مجلس ریشـه کن شـود که وقتی یک نماینـده ای یا یـک وزیری، یـک مسـئول دولتـی ای دارد حـرف می زنـد، از یـک گوشـه ی مجلـس چهـار نفـر شـروع کنند یـک صدائـی در آوردن! ایـن خیلـی چیـز بـدی اسـت.۹۱/۳/۲۴

۵. با نشان دادن اختلاف بین مجلس و دولت، مردم را ناامید نکنید

مطلب دیگر هم همین توصیه ای اسـت که من همیشـه دارم و آن، هم افزائی با قوه ی مجریه اسـت - قـوه ی مجریه و قـوه ی قضائیه، لیکـن عمدتـا قـوه ی مجریـه؛ چـون سـر و کار مجلـس بـا قـوه ی مجریـه اسـت - بایـد هم افزائـی کـرد. نبایسـتی کار را جـوری تنظیـم کـرد، جـوری پیـش بـرد کـه معنایـش دعـوا و اختلاف باشـد؛ ایـن در بیـرون، روی مردم، خیلـی تأثیراتش بد اسـت. گاهی دیده می شـود کـه مثلًا در مجلـس، در یـک نطقـی، در یـک اظهارنظـری، یـک حرفی زده می شـود. خب، حـرف کـه زده شـد، پرتاب شـد دیگـر. اگـر خدای نکـرده حرفـی باشـد کـه کسـی را یـا جمعـی را متهـم کنـد، جبرانـش به آسـانی ممکـن نیسـت؛ مـردم را ناامیـد می کنـد. ۹۰/۸/۳

۶. نمایندگان از بدنه کارشناســی دولت استفاده کنند

از کارشناسـی ها اسـتفاده کنیـد. یکـی از بخش هـای مهمی که از کارشناسی آن می توانیـد اسـتفاده کنیـد، بدنـه ی دولـت اسـت. دولـت در بخش هـای مختلـف کارشـناس های خوبـی دارد. از بدنـه کارشناسـی دولـت -حـالا چـه سـازمان برنامـه، چـه جاهـای دیگـر- در بخش هـای مختلـف حتمـا اسـتفاده بشـود. ۹۵/۳/۱۶

۷. مجلس باید از دولت پاسخ بخواهد

شـما [نمایندگان مجلـس] هم باید پاسـخ بدهیـد، هم باید پاسـخ بخواهیـد... سـازوکار قانونی، پاسـخگویی دسـتگاه های اجرایی به مجلس اسـت. شـما باید پاسـخ بخواهید و در زمینه ی کار خودتان هـم بایـد پاسـخ بدهیـد. اولویت هایتـان را مشـخص کنیـد... ایـن اولویت هـا را آنجایـی کـه بـا پاسـخگویی و توضیـح خواسـتن از دسـتگاه های دولتی بایـد حاصل شـود، مشـخص، اولویت بندی و حتی زمان بنـدی کنیـد؛ بعد هم بـه مـردم گـزارش بدهیـد و بگویید مـا می خواسـتیم ایـن قانـون را وضـع کنیـم، می خواسـتیم بـا ایـن مشـکل مقابلـه کنیـم؛ زمـان آن شـش مـاه بـود، سـر شـش مـاه به اینجـا رسـیدیم. ۸۳/۳/۲۷

۸. تسهیل‌گری مجلس، هیچ منافاتی با استقلال مجلس ندارد

هیـچ اشـکالی نـدارد کـه یـک مجلسـی قانـون صحیـح و درسـت و قـوی و منطقی را جـوری تنظیـم کنـد کـه بـرای دولـت، رفتار طبـق آن قانـون، عملـی باشـد، ممکـن باشد، آسـان باشـد. اگر این شد، معنایش این نیسـت کـه مجلـس اسـتقلال نـدارد... ایـن هیـچ منافاتـی بـا اسـتقلال مجلـس نـدارد... یعنـی هـر دو می تواننـد بـه هـم کمـک کننـد، هم افزائـی کننـد.۹۰/۳/۸

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها

بسته خبری انتخابات ریاست جمهوری ودر مسیر پاستور/ورود شوالیه هسته ای ایران معادلات انتخابات ریاست جمهوری اصولگرایان و اصلاح طلبان را به زد!./عباسی دوانی دانشمند بزرگ هسته ای ایرانی شاه بیت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰/سردرگمی جریانات سیاسی کشور و کاندیداهای ریاست جمهوری از زمان ورود و شروع تبلیغات ‌فریدون عباسی دوانی مرد هسته ای ایران ظرف ۴۸ ساعته گذشت به هم ریختند./ تماسهای شخصیتهای کشوری و لشکری و نمایندگان مجلس با فریدون عباسی /بازار نظرسنجی و ارزیابی کاندیداها هر چه به زمان ثبت نام و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم داغ تر می شود./ابراهیم رئیسی/علی لاریجانی/فریدون عباسی دوانی/رستم قاسمی/ محمد باقر قالیباف/سعیدمحمد/محسن رضایی/محمد جواد ظریف/امیر حسین قاضی زاده هاشمی/برپایی ستاد انتخابات در هیات رئیسه پارلمان صدای اعتراض نمایندگان مجلس هم در آورد./بهارستان ستاد انتخاباتی شد./اصلاح طلبان به دنبال بازی پنهان؟/صف کاندیداهای اصولگرا هر روز طولانی تر می شود./ارسال دعوتنامه شورای وحدت برای ۱۰ کاندیداهای ریاست جمهوری/ضرغامی اصولگرا در دقیقه ۹۰رنگ عوض کرد و به صورت مستقل وارد گود انتخابات ریاست جمهوری شد

آغاز ماراتن بزرگ انتخابات ریاست جمهوری کلید خورد/ما‌شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت/مرد هسته ای ایران،برای آبادی ایران می‌آید/عباسی دوانی مدیر جهادی،دانشمندی از نسل مردان خوشنام و بی ادعا/ایران برای جهش، نیاز به تجربه عباسی ها دارد/آرایش انتخاباتی و معادلات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تغییر می‌کند/ دانشمند هسته ای ایران و همرزم شهیدان جهان آرا و فخری زاده وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ می‌شود/لبیک فریدون عباسی دوانی دانشمند هسته ای ایران و رئیس کمیسیون انرژی مجلس به ملت بزرگ ایران و ورود به عرضه انتخابات ریاست جمهوری/استقبال فرهیختگان،خانواده معظم شهدا، جانبازان ،مدافعین حرم‌. فرهنگیان احزاب سیاسی و اساتید از عباسی دوانی دانشمند هسته ای ایران برای ورود به میدان انتخابات ریاست جمهوری/فریدون عباسی دوانی دانشمند هسته ای ایران و رئیس کمیسیون انرژی مجلس،سیاستمداری و مدیر اجرایی و دانشمند هسته ای ایران و همرزم شهیدان جهان آرا و فخری زاده،اهل علم و حساب دقیق،دارای قاطعیت و مصمم،سابقه اجرایی و مدیریتی،خوش فکر،ولایتمدار و دشمن شناس هستند و واستفبال چشمگیر و فرهیختگان،اساتید،احزاب سیاسی،فرهنگیان از دانشمند هسته ای ایران حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰/گام بلند و با اقتدار فریدون عباسی دوانی دانشمند هسته ای ایران و همرزم شهیدان جهان آرا و فخری زاده و رئیس کمیسیون انرژی پارلمان در مسیر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

آخرین اخبار