کد خبر: ۴۹۵۸۰
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۵
این بار اما نوبتی هم که بود نوبت بنزین بود. بنزین و حامل های انرژی سهمیه بندی شدند و قیمت های جدید آنها به طور رسمی اعالم شد.

به گزارش آرانیوز، باز هم شب خوابیدیم و صبح بیدار شدیم دیدیم چیز دیگری گران شد. این بار اما نوبتی هم که بود نوبت بنزین بود.
بنزین و حامل های انرژی سهمیه بندی شدند و قیمت های جدید آنها به طور رسمی اعالم شد. بنزین گران
شد بر اساس اعالم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
ایران، از این پس قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای 1۵00 تومان
و نرخ هر لیتر بنزین آزاد سه هزار تومان شده است.
***کاهش ۲0 درصدی مصرف بنزین در نخستین روز
اجرای طرح سهمیه بندی به نقل وزارت نفت، »فاطمه کاهی«، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، گفت: از ساعت صفر روز جمعه )2۴ آبان ماه( و پس از انتشار اطالعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مبنی بر سهمیه بندی بنزین، تا ساعت 12 ظهر امروز 21 میلیون و 200 هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شد که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه هفته گذشته کاهش 20 درصدی نشان می دهد.
وی ادامه داد: از این رقم، 1۴ میلیون لیتر از طریق
کارت هوشمند سوخت شخصی و هفت میلیون لیتر از
طریق کارت سوخت جایگاه داران توزیع شده است.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
تصریح کرد: مقدار سوخت گیری از طریق کارت هوشمند
سوخت شخصی در روز جمعه 2 برابر بنزین توزیع شده از
طریق کارت سوخت جایگاه داران بوده است.
***همتی: تاثیر افزایش امروز قیمت بنزین در
تورم 4 درصد در سال است
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه
شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
متوسط نرخ دالر در بازار آزاد در سه ماه گذشته با
ثبات نسبی، معادل 11۴00 تومان بوده است.
محاسبات اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی
نشان می دهد که تاثیر افزایش امروز قیمت بنزین در تورم،
در حدود ۴ واحد درصد در سال خواهد بود .
در این چند روز تحت تاثیر انتظارات ناشی از تقاضای
فصلی ارز، عوامل سیاسی و نیز اخبار افزایش قیمت بنزین در
مقایسه با نرخ میانگین سه ماه گذشته، افزایش قیمت دالر در
بازار آزاد حدود ۳ درصد بوده است.
اگر همانطور که قبال تاکید کردم وضعیت مطلوب
ذخایر ارزی بانک مرکزی و نیز مازاد عرضه نسبت به
تقاضای ارز در بخش اسکناس و حواله را هم در نظر
بگیریم نظریه باال بودن ریسک سرمایه گذاری در ارز
همچنان پابرجا خواهد بود.
تاکید این نکته نیز ضروری است که نرخ فعلی ارز
تحت تاثیربیش جهش قبلی ناشی از عوامل انتظاری و تداوم
تحریم ها بوده و از پیشتوانه عوامل بنیادی برخوردار نیست.
**روحانی: گرانی بنزین به نفع مردم است!
حسن روحانیدر دیدار برخی اعضای دولت و مسووالن
کشور به مناسبت میالد پیامبر گرامی اسالم )ص( و امام
جعفر صادق)ع(، با اشاره به اقدام اخیر دولت در افزایش
نرخ بنزین که اجرا شده است، گفت: دولت مدت ها به
دنبال آن بود تا از طریقی بتواند از اقشار ضعیف کشور که
بواسطه شرایط اقتصادی در فشار هستند،حمایت و به آنها
کمک کند، اما به دلیل کمبود منابع درآمدی و بودجه توان
اجرای آن وجود نداشت.
وی با اشاره به اینکه امروز اقشاری در جامعه هستند که
در زندگی خود با مشکالت مواجه هستند، گفت: فشارهای
اقتصادی شدید در سال 9۷ و 98 به زندگی مردم وارد شد
و دولت می خواهد در حد تامین نیازمندی های ضروری،
حمایتی از مردم کرده و به خانواده هایی که احساس می
کنیم در فشار بیشتر هستند کمکی کرده باشیم.
وی با بیان اینکه برای تعیین اقشار ضعیف جامعه نیاز
به آمار و ارقام دقیق داریم اما در همین حدی که امکان
تشخیص وجود دارد می توانیم جامعه را به دو بخش تقسیم
کنیم، گفت: بر این اساس حدود ۷۵ درصد در شرایط
فشار قرار دارند و حدود 2۵ درصد هم شرایط زندگی شان
خوب است و بر مبنای محاسبات 18 تا 19 میلیون خانوار
و جمعیتی در حدود ۶0 میلیون نفر مشمول طرح حمایتی
دولت خواهند بود و این مبلغ هم کمک به فرد نبوده و
کمک به خانوار به شمار می رود.رئیس جمهور با بیان
این که تالش ما این است بتوانیم این مبلغ را ماهیانه به حساب
خانوارها پرداخت کنیم و در اوایل آذر ماه اولین نوبت
آن پرداخت شود، گفت: این اقدام برای اقشار مستضعف
جامعه کمک کوچکی به شمار می رود و در مجموع اصل
این کار ضروری است.روحانی ادامه داد: برخی معتقد
بودند که قیمت انرژی در ایران با قیمت آن در کشورهای
منطقه فاصله زیادی دارد که البته این موضوع موجب ایجاد
مفاسدی از جمله قاچاق خواهد بود و اگر بخواهیم این
معضل را از بین ببریم باید به گونه ای قیمت را افزایش دهیم
که تقریبا با قیمت انرژی در کشورهای همسایه برابری داشته
باشد و ما با آن مخالفت کردیم.وی افزود: البته این اقدام از
سوی دولت انجام نشد به خاطر این بود که معتقد بودیم این
افزایش قیمت به نرخ هایی مثل ۵ هزار تومان برای هر لیتر
بر زندگی مردم تاثیر مستقیم داشته و موجب افزایش تورم
خواهد بود.رئیس جمهور با اشاره به شدت مصرف انرژی
در کشور و تاثیر آن بر آلودگی هوا ، ادامه داد: انرژی که
در ایران مصرف می شود با سایر کشورهای دنیا متفاوت و
مقدار زیادی است که اصالح این کار البته نیاز به فرهنگ
سازی و تولید خودروی خوب دارد.روحانی تصریح کرد:
هدف اصلی از این اقدام این بود که از یک طرف فشار زیاد
به مردم وارد نشود و از سوی دیگر برای کسانی که مصرف
روزانه معمول دارند نرخ بنزین گران نشود. به همین دلیل
۶0 لیتر را با یک نرخ و نرخ آزاد را به گونه دیگر تعیین
کردیم.وی از وزرا و مسووالن ذیربط خواست تا به طور
شفاف اهمیت این اقدام را برای مردم به خوبی توضیح دهند
و افزود: ۴ سال است که دولت نسبت به تغییر نرخ بنزین
اقدامی نکرده است و امروز بعد از ۴ سال این اقدام انجام
شده است.رئیس جمهور یادآور شد: باید این را برای مردم
توضیح دهیم که این اقدام به نفع آنان خواهد بود و دولت
علیرغم مشکالت اقتصادی که دارد هرگز قصد برداشت از
این پول را نداشته و هر چه درآمد از این محل عاید شود به
خانوارها بازخواهد گشت. روحانی افزود: هیچ کس تصور
نکند چون شرایط اقتصادی دولت سخت شده دست به این
اقدام زده است تا بخواهد بودجه خود را جبران کند؛ هرگز
اینطور نیست و ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت.
رئیس جمهور گفت: این کار به نفع مردم و اقشار
تحت فشار جامعه بوده و می تواند مفید و موثر باشد.
***درخواست نمایندگان برای بررسی افزایش
قیمت بنزین در جلسه غیرعلنی
با توجه به اینکه افزایش قیمت بنزین به یکباره و بدون
اطالع رسانی قبلی صورت گرفته جمعی از نمایندگان
درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی موضوع
افزایش قیمت بنزین را داشتند که این موضوع در جلسه
هیئت رئیسه مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.
وی افزود: بر همین اساس احتماال روز یکشنبه در جلسه
غیررسمی با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط، موضوع
افزایش قیمت بنزین و اینکه آیا از نظر شرایط زمانی و
اجتماعی این کار به مصلحت بوده یا نه و همچنین پیامدهای
مثبت و منفی آن خصوصا تاثیر آن بر قشر متوسط و ضعیف
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
*** عیدی دولت تدبیر و امید به مردم!
این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که کشور در یک
سال گذشته تورم باالی 100 درصد تجربه کرده و کاهش
ارزش پول ملی منجر شده بسیاری از مردم در داخل و خرج
خود با مشکالتی مواجه شوند، از این رو بسیاری از آن ها به
سمت مسافرکسی روی آورده اند. حال در چنین شرایطی
اگر این زمینه کاری نیز از آن ها گرفته شود جز آسیب های
اجتماعی چیز دیگری به همراه نخواهد داشت. از طرف
دیگر بسیاری از مردم طبقات پایین جامعه که قادر به خرید
هیچگونه خودوریی نیستند با گرانی حمل و نقل مواجه می
شوند، زیرا در شهری مانند تهران که ترافیک باالیی وجود
دارد میزان مصرف سوخت خودروها در یک مسیر بیشتر
از حد معمول است.هرچند مشخص نیست چه سیاسیتی
از سوی دولت دنبال می شود که در شرایطی که درصد
نارضایتی ها در جامعه باالست موضوع افزایش قیمت بنزین
دوباره اجرایی شده است، اما به طور قطع اثرات منفی این
گرانی های جدید بر افکار عمومی خواهد گذاشت که
دولت باید پاسخگوی آن باشد.
پیش از این بارها از سوی نمایندگان مجلس نسبت به
گرانی قیمت بنزین واکنش های تندی دیده ایم که هرگونه
افزایش قیمت بنزین را عامل آسیب به اقشار مختلف جامعه
و افزایش نارضایتی ها دانسته بودند.
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز قبال در پاسخ به
خبرنگار خبرگزاری موج در حاشیه همایش زنان روستایی
گفته بود: اگر برنامه ای برای سهمیه بندی و اصالح قیمت
بنزین ها انجام شود به طور قطع دهک های پایین جامعه را
در نظر می گیریم.
دو ماه پیش محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه
و بودجه عنوان کرد: » دولت مجوز افزایش قیمت حامل
ها را طبق بودجه در اختیار دارد و قادر است تا سقف ۴8
هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند.« این رویکرد رئیس
سازمان برنامه حکایت از این دارد که دولت به دنبال کسری
درآمدهای خود است و این سیاست ها نشان دهند ضعف
مدیریت در کشور است که برای جبران کسری خود هزینه
های زندگی مردم را باال ببرد.
همین چند روز پیش الیاس حضرتی نماینده مردم تهران
گفته بود: »پیشنهاد می دهم که قیمت سوخت افزایش نیابد
بلکه باید میزان مصرف سوخت مدیریت شود و با فروش
مازاد بنزین، یارانه هر نفر تا 1۵0هزار تومان می تواند افزایش
داد. همچنین با منابع حاصل از مدیریت سوخت، می توان
یارانه دهک های پایین جامعه را به ازای هر نفر تا 100
الی1۵0هزار تومان افزایش داد و بخشی از منابع را برای بیمه
جوانان بیکار اختصاص داد.« حال با توجه به اینکه قیمت
سوخت به عنوان یک منبع ملی گران شده است دولت باید
ه

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها

پرچم‌ انجمن صنفی رانندگان حمل ونقل کشور بر فراز ستاد انتخابات عدالت و کرامت حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی به اهتزاز در آمد/بزرگترین گردهمایی و بیعت تمام قد انجمن صنفی تلاش گران رانندگان حمل ونقل کشور ایران با آیت الله سید ابراهیم رئیسی در پایتخت برگزار شد/اولین نشست به همت خادم زاده مدیره انجمن رانندگان کل کشور و مظاهری عضو هیات مدیره انجمن رانندگان کل کشور خانواده بزرگ حمل ونقل کشور و بررسی راهکار رفع مشکلات و موانع حوزه حمل ونقل کشور برگزار شد/احمد عامری رئیس ستاد مردمی پویش عدالت و کرامت حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی گفت:راهکارهای رفع مشکلات حوزه حمل ونقل کشور و اقتصاد کشور و تشریح وظایف کمیته های حمل ونقل کشور پرداختند/عامری رئیس ستاد مردمی پویش عدالت در ادامه گفت:ما باید همت کنیم برای اینکه عدالت مداری و حق مداری در زمان اجرای قانون برای همه ملموس باشد این که همه بگویند اینها عدالت و قانون را اجرا می کنند/انتخابات پرشکوه با حضور تمام اقشار دولت قوی برای شکل‌گیری ایران قوی را رقم خواهد زد/خدمت بی منت و تسهیل و تسریع در خدمات رسانی به مردم زمینه شور ونشاط سیاسی تقویت مشارکت ور انتخابات را فراهم می‌کند

ناصر امانی کاندیداهای دوره ششمین انتخابات شورای شهر تهران در مسیر خیابان بهشت/ استقبال نخبگان،خانواده های معظم شهدا و جانبازان مدافعان حرم،اساتید،کسبه بازاریان از حضور امانی کاندیداهای شورای شهر تهران در پایتخت/مبارزه با فساد ابزارهای مختلفی دارد اما به نظر می‌رسد نظارت مستقیم مردم بر عملکرد شوراها و شهرداری می‌تواند اعتماد عمومی را به این مجموعه برگرداند./واژه فساد مالی، سالیانه سال است که در افکار عمومی با شهرداری ها گره خورده است .یکی از عوامل کاهش شدید اعتماد عمومی همین فسادهای ریز و درشت در شهرداری هاست که گاهی تیتر یک رسانه‌ها می‌شود که گاهی بحث داغ محافل./با استقرار سامانه‌های شفافیت شهرداری تهران دیگر جای فساد و رانت نیست/شفافیت در شهرداری به این معناست که شهروندان بتوانند از داشته ها ،مخارج ،درآمدها و منابع شهرداری که متعلق به خودشان است، آگاهی پیدا کنند این خواسته زیادی نیست./شفافیت سالیان سال است که برای مردم آرزویی محال به شمار می‌آید و برای مسئولان، نقطه ای ایده‌آل. همه می دانند که فساد در نقطه پنهان بروز می‌کند و شفافیت دقیقا در مقابل این نقطه ایستاد است./شفافیت و پاسخگویی باید اصل اولیه انتخاب مردم باشد تا شاهد رشد و پیشرفت شهرها و برآورده شدن مطالبات مردم در کشور ایران اسلامی باشیم/شفافیت می‌تواند مردم را از اقدامات و عملکرد مدیران و مسئولان آگاه سازند و به همین ترتیب روزنه‌های فساد را ببندد. اما اینکه چرا بعد از سال‌ها همچنین شفافیت در ادارات و نهادهای دولتی صرفا به عنوان یک شعار باقی مانده است ،دلایل متعددی دارد

آخرین اخبار