شهریاری افزود: طبق اصل ۱۴۲قانون اساسی دارایی رهبر، رییس جمهور ،معاونان رییس جمهور ،وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
معاون رییس قوه قضاییه گفت: علاوه بر افراد ذکر شده در اصل قانون یعنی رهبر رییس جمهور معاونان رییس جمهور وزیران،همسر و فرزندان، طبق قانون مصوب سال ۹۴؛
۲۴ عنوان مسولیت دیگر هم مشمول قانون ثبت دارایی ها و اموال می شوند. در ماده ۳این قانون ۲۵۰هزار نفر مشمول ثبت دارایی اموال و مسولان می شوند.

شهریاری تصریح کرد: طبق قانون کلیه اموال غیر منقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری، اوراق بهادار، موجودی حسابهای مختلف در بانک‌ها و موسسات مالی و هرگونه منبع درآمدی مستمر باید از سوی مسیولان مشمول اعلام شود.