۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴ : ۱۱
۱۱ مهر ۱۳۹۴ - ۳۱ : ۱۲
۰۹ مهر ۱۳۹۴ - ۳۴ : ۰۹
۰۶ مهر ۱۳۹۴ - ۱۸ : ۰۹
۰۵ مهر ۱۳۹۴ - ۲۸ : ۱۲
۰۱ مهر ۱۳۹۴ - ۰۸ : ۰۹
۲۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۷ : ۰۳
۲۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۵۳ : ۰۹
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۵۸ : ۱۴
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۵۲ : ۱۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲ : ۱۲
۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۳۸ : ۲۰
قبلی۳بعدی