۱۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۴ : ۰۹
۱۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۵ : ۰۲
۱۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۵۳ : ۱۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۵ : ۱۶
۱۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۵۵ : ۱۵
۰۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۷ : ۱۹
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۴۴ : ۱۹
۲۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۳۷ : ۱۰
۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۵۵ : ۰۹
۲۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۳۶ : ۲۲
۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۵۷ : ۱۴
۱۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۳۹ : ۱۰
قبلی۶بعدی