۱۴ تير ۱۳۹۴ - ۴۵ : ۱۳
۰۵ دی ۱۳۹۳ - ۴۵ : ۱۳
۰۲ دی ۱۳۹۳ - ۴۷ : ۱۴
۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۲۳ : ۱۰
۲۸ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳ : ۱۳
۰۲ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰ : ۱۵
۰۲ آبان ۱۳۹۳ - ۵۷ : ۱۲
قبلی۲